Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2011

blondblue
0217 ea1c
Reposted fromdamp damp

September 24 2011

blondblue
Dni są powolne
jak rude mrówki
niosące na grzbiecie
upalny ciężar lata

Nisko nad ziemią
pali się
fioletowym płomieniem
macierzanka

Z czołem przyciśniętym do niej
proszę
Nie przekwitaj jeszcze
Już niedługo
on powróci
i wśród twoich gorących kwiatów
poda mi wargami
rozkołysany świat
— Małgorzata Hillar "Prośba do macierzanki"

September 23 2011

blondblue
Naiwne marzenie świeckich mężczyzn o kobiecie, która wszystko udźwignie, nie tracąc przy tym uroku wątłej nastolatki. Trochę tytan, trochę dziewczynka.
http://wyborcza.pl/1,76498,10107093,Kobiety_wychodza_z_kosciola.html?as=2&startsz=x
Reposted fromlluca lluca
blondblue
Reposted fromrani rani vialluca lluca
blondblue
Reposted fromtwice twice vialluca lluca

September 20 2011

blondblue
8397 5f33
Reposted fromloveshack loveshack
blondblue
0315 cfb7
Reposted fromloveshack loveshack viablackandwhite blackandwhite
blondblue
1863 27e6 500
Reposted fromeateateat eateateat viablackandwhite blackandwhite
blondblue
Reposted fromoll oll viablackandwhite blackandwhite
blondblue
4882 ea6f
Reposted from654675674 654675674 viarocktechnika rocktechnika
blondblue
Mówimy, że ufamy, ale i tak myślimy o najgorszym...
Reposted fromjoda joda viadepersonalizacja depersonalizacja
blondblue
7190 6744
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja
blondblue
7226 47bc
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja
blondblue
1653 c1a1
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja
blondblue
1695 9864
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja
blondblue
Marilyn Monroe after announcing her divorce from Joe Dimaggio in 1954
Reposted fromhalucine halucine viablackandwhite blackandwhite
blondblue
blondblue
blondblue
blondblue
Reposted byperactorumdziadziodzwiedziumizuka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl